FANDOM


Gadarla, the Mystery Dust Kaiju
(かい)(ふん)(かい)(じゅう)ガダーラ
GadarlatheMysteryDustKaiju-MP16-EN-R-1E
 Tên Việt Gadarla, Lạc Diệt Thú Huyền Sa
 Tên Nhật (Kana)
かい
ふん
かい
じゅうガダーラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
ふん
かい
じゅう
ガダーラ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaifun Kaijū Gadāra
 Tên Hàn 괴분파괴수 가다라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1600
 Mã số 36956512
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác