FANDOM


Gagagatag
ガガガタッグ
Gagagatag
Nhóm liên quan Gagaga
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 00917796
Mô tả Hiệu ứng
Tất cả quái "Gagaga" bạn đang điều khiển tăng thêm 500 ATK ứng với mỗi quái "Gagaga" bạn đang điều khiển, cho đến Lượt Chờ kế tiếp của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Gagagatag" mỗi lượt.
English Description
All "Gagaga" monsters you currently control gains 500 ATK for each "Gagaga" monster you currently control, until your next Standby Phase. You can only activate 1 "Gagagatag" per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên