FANDOM


Gaia the Dragon Champion
(りゅう)()()ガイア
 Tên Việt Kị sĩ Rồng Gaia Vô Địch
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
しガイア
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
ガイア
 Tên Hàn 용기사 가이아
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Mã số 66889139
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác