FANDOM


Gaia the Dragon Champion
(りゅう)()()ガイア
 Tên Việt Kị sĩ Rồng Gaia Vô Địch
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
しガイア
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
ガイア
 Tên Hàn 용기사 가이아
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Mã số 66889139
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.