FANDOM


Galaxy Zero
ギャラクシー・ゼロ
Galaxy zero
Nhóm liên quan Galaxy-Eyes
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 97617181
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú "Photon" hoặc "Galaxy" trong mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt ở thế tấn công mặt-ngửatrang bị cho nó lá này. Quái thú đó không thể tấn công hoặc kích hoạt hiệu ứng. Nếu nó bị tiêu diệt thông qua chiến đấu, bạn có thể phá hủy lá này thay cho sự tiêu diệt. Khi lá này rời khỏi sân: ATK của quái thú được trang bị trở thành 0. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Galaxy Zero" mỗi lượt.
English Description
Target 1 "Photon" or "Galaxy" monster in your Graveyard; Special Summon it in face-up Attack Position and equip it with this card. It cannot attack or activate its effects. If it would be destroyed during the Battle Phase, you can destroy this card instead. When this card leaves the field: The equipped monster's ATK becomes 0. You can only activate 1 "Galaxy Zero" per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.