FANDOM


Gateway of the Six
(ろく)()(もん)
GatewayoftheSix-SDWA-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ろく
ぶの
もん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
の門
もん
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 27970830
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]