FANDOM


Gateway to Dark World
暗黒界に続く結界通路
Gateway to Dark World
Nhóm liên quan Dark World
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 93431518
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú "Dark World" trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó. Bạn không thể Triệu hồi các quái thú khác tại lượt bạn kích hoạt lá bài này (nhưng bạn có thể Úp bài).
English Description
Target 1 "Dark World" monster in your Graveyard; Special Summon that target. You cannot Summon other monsters the turn you activate this card (but you can Set).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên