FANDOM


Gateway to Dark World
(あん)(こく)(かい)(つづ)(けっ)(かい)(つう)()
GatewaytoDarkWorld-LCJW-EN-ScR-1E
 Tên Việt Đường đến Hắc Giới
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
かいに
つづく
けっ
かい
つう
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
かい
に続
つづ
く結
けっ
かい
つう
 Tên Nhật (rōmaji) Ankokukai ni Tsuzuku Kekkai Tsūro
 Tên Nhật (Dịch) Barrier Pathway to Dark World
 Tên Hàn 암흑계로 통하는 결계통로
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 93431518
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác