FANDOM


Gear Gigant X
ギアギガント X
GearGigantX-CT10-EN-SR-LE
Nhóm liên quan Geargia
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 2300/1500
Mã số 28912357
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 4 sao Loại-Machine
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lấy 1 quái thú Cấp 4 sao hoặc thấp hơn Loại-Machine từ Bộ bài chính hoặc Mộ bài của bạn lên tay. Khi lá bài này rời sân đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Geargia" Cấp 3 sao hoặc thấp hơn trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.
English Description
2 Level 4 Machine-Type monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Level 4 or lower Machine-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. When this card leaves the field: You can target 1 Level 3 or lower "Geargia" monster in your Graveyard; Special Summon that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.