FANDOM


Gear Gigant X
ギアギガント X
GearGigantX-CT10-EN-SR-LE.png
Nhóm liên quan Geargia
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH.svg
HẠNG SAO 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 2300/1500
Mã số 28912357
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 4 sao Loại-Machine
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lấy 1 quái thú Cấp 4 sao hoặc thấp hơn Loại-Machine từ Bộ bài chính hoặc Mộ bài của bạn lên tay. Khi lá bài này rời sân đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Geargia" Cấp 3 sao hoặc thấp hơn trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.
English Description
2 Level 4 Machine-Type monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 Level 4 or lower Machine-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. When this card leaves the field: You can target 1 Level 3 or lower "Geargia" monster in your Graveyard; Special Summon that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên