FANDOM


Gem-Knight Amethyst
ジェムナイト・アメジス
GemKnightAmethyst-HA06-EN-ScR-1E
Nhóm liên quan Gem-Knight
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Aqua/Fusion/Effect
ATK/DEF 1950/2450
Mã số 71616908
Loại Hiệu ứng Summon. Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 quái thú "Gem-Knight" + 1 quái thú Loại-Aqua
Phải được Triệu hồi Dung hợp trước tiên. Khi lá bài này được đưa từ sân đấu vào Mộ bài: Trả lại tất cả Bài PhépBài Bẫy trên sân lên tay.
English Description
1 "Gem-Knight" monster + 1 Aqua-Type monster
Must first be Fusion Summoned. When this card is sent from the field to the Graveyard: Return all Set Spell and Trap Cards on the field to the hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên