FANDOMGem-Knight Aquamarine
ジェムナイト・アクアマリナ
GemKnightAquamarine-HA05-EN-ScR-1E
Nhóm liên quan Gem-Knight
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Aqua/Fusion/Effect
ATK/DEF 1400/2600
Mã số 13108445
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Gem-Knight Sapphire" + 1 quái thú "Gem-Knight"
Phải được Triệu hồi Dung hợp trước tiên với các Quái thú Nguyên liệu Dung hợp ở trên. Nếu lá bài này tấn công, nó được chuyển về Thế Thủ khi kết thúc Bước Chiến đấu. Khi lá bài này được đưa từ sân vào Mộ bài: Chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối phương điều khiển; trả lại lá bài đó lên tay.
English Description
"Gem-Knight Sapphire" + 1 "Gem-Knight" monster
Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Material Monsters. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. When this card is sent from the field to the Graveyard: Target 1 card your opponent controls; return that target to the hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên