FANDOM


Gem-Knight Lazuli
ジェムナイト・ラズリー
GemKnightLazuli-HA07-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Gem-Knight
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 600/100
Mã số 81846636
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được đưa vào Mộ bài bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Quái thú Thường trong Mộ bài của bạn; lấy mục tiêu đó lên tay.
English Description
If this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 Normal Monster in your Graveyard; add that target to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên