FANDOM


Gem-Knight Master Diamond
ジェムナイトマスター・ダイヤ
GemKnightMasterDiamond-HA07-EN-ScR-1E
Nhóm liên quan Gem-Knight
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Fusion/Effect
ATK/DEF 2900/2500
Mã số 39512984
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú "Gem-Knight"
Phải được Triệu hồi Dung hợp trước tiên. Lá bài này tăng 100 ATK ứng với mỗi quái thú "Gem-" trong Mộ bài của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trục xuất 1 Quái thú Dung hợp "Gem-Knight" Cấp độ 7 hoặc thấp hơn từ Mộ bài của bạn; cho tới Lượt Kết thúc, tên của lá bài này và hiệu ứng nguyên gốc tương tự với quái thú đã bị trục xuất.
English Description
3 "Gem-Knight" monsters
Must first be Fusion Summoned. This card gains 100 ATK for each "Gem-" monster in your Graveyard. Once per turn: You can banish 1 Level 7 or lower "Gem-Knight" Fusion Monster from your Graveyard; until the End Phase, this card's name and original effect become the same as that banished monster's.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên