FANDOM


Gem-Knight Ruby
ジェムナイト・ルビーズ
GemKnightRuby-HA05-EN-ScR-UE
Nhóm liên quan Gem-Knight
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Pyro/Fusion/Effect
ATK/DEF 2500/1300
Mã số 76614340
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
"Gem-Knight Garnet" + 1 quái thú "Gem-Knight"
Phải được Triệu hồi Dung hợp trước tiên với các Quái thú Nguyên liệu Dung hợp ở trên. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú "Gem-" mặt-ngửa; lá bài này tăng ATK bằng với ATK của quái thú đã Hi sinh trên sân, cho tới Lượt Kết thúc. Nếu lá bài này tấn công một quái thú ở Thế Thủ, gây Thiệt hại Chiến đấu xuyên giáp cho đối phương.
English Description
"Gem-Knight Garnet" + 1 "Gem-Knight" monster
Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Material Monsters. Once per turn: You can Tribute 1 face-up "Gem-" monster; this card gains ATK equal to the Tributed monster's ATK on the field, until the End Phase. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing Battle Damage to your opponent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.