FANDOM


Gendo the Ascetic Monk
(しゅ)(ぜん)(そう) ゲンドウ
GendotheAsceticMonk-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しゅ
ぜん
そう ゲンドウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅ
ぜん
そう
ゲンドウ
 Tên Nhật (rōmaji) Shuzensō Gendō
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 1800
 Mã số 99000107
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác