FANDOM


Genex Ally Birdman
A・ジェネクス・バードマン
GenexAllyBirdman
Nhóm liên quan GenexGenex Ally
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 1400/400
Mã số 64034255
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể đưa 1 quái thú ngửa-mặt bạn điều khiển về tay để Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và lá này nhận thêm 500 ATK nếu quái thú được đưa trở lại là Hệ PHONG. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách này, loại bỏ nó ra khỏi cuộc chơi khi nó rời khỏi sân chơi.
English Description
You can return 1 face-up monster you control to the hand to Special Summon this card from your hand, and this card gains 500 ATK if it was a WIND monster you returned. If this card is Special Summoned this way, remove it from play when it is removed from the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên