FANDOM


Genex Ally Changer
A・ジェネクス・チェンジャー
GenexAllyChanger
Nhóm liên quan GenexGenex Ally
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1200/1800
Mã số 20127343
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, bạn có thể chọn 1 quái thú ngửa-mặt trên sân chơi và chọn 1 Hệ. Hệ của quái thú được lựa chọn trở thành Hệ được bạn chọn cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
Once per turn, you can select 1 face-up monster on the field and declare 1 Attribute. The selected monster's Attribute becomes the declared Attribute until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên