FANDOM


Genex Ally Chemistrer
A・ジェネクス・ケミストリ
GenexAllyChemistrer
Nhóm liên quan GenexGenex Ally
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 200/500
Mã số 38049541
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể chọn 1 Thuộc tính và bỏ đi lá bài này để chọn 1 quái thú "Genex" ngửa-mặt bạn điều khiển. Quái thú đó sẽ trở thành Thuộc tính bạn chọn. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt trong lượt của cả hai người chơi.
English Description
You can declare 1 Attribute and discard this card to select 1 face-up "Genex" monster you control. That monster becomes that Attribute. This effect can be activated during either player's turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên