FANDOM


Genex Ally Duradark
A・ジェネクス・ドゥルダーク
GenexAllyDuradark
Nhóm liên quan GenexGenex Ally
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1800/200
Mã số 68450517
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, trong Lượt Chính của bạn, bạn có thể chọn 1 quái thúThế tấn công ngửa-mặt đối phương điều khiểnThuộc tính giống như lá bài này, và tiêu diệt nó. Lá bài này không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.
English Description
Once per turn, during your Main Phase, you can select 1 face-up Attack Position monster your opponent controls with the same Attribute as this card, and destroy it. This card cannot attack the turn you activate this effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.