FANDOM


Genex Ally Triarm
A・ジェネクス・トライアーム
GenexAllyTriarm
Nhóm liên quan GenexGenex Ally
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Synchro/Effect
ATK/DEF 2400/1600
Mã số 17760003
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
"Genex Controller" + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner

Hiệu ứng của lá bài này phụ thuộc vào các Thuộc tính của quái thú không phải Tuner được làm Quái thú Nguyên liệu Đồng bộ. Một lần mỗi lượt, bạn có thể bỏ đi 1 lá bài để kích hoạt một trong những hiệu ứng của nó: ● PHONG: Gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay của đối thủ vào Mộ bài. ● THỦY: Chọn 1 bài Phép/bài Bẫy trên sân chơi, và tiêu diệt nó. ● ÁM: Chọn 1 quái thú Thuộc tính QUANG ngửa-mặt trên sân chơi, phá hủy nó và rút 1 lá bài.

English Description
"Genex Controller" + 1 or more non-Tuner monsters

This card's effects depend on the Attribute(s) of its non-Tuner Synchro Material Monsters. Once per turn, you can discard 1 card to activate one of its effects: ● WIND: Send 1 random card from your opponent's hand to the Graveyard. ● WATER: Select 1 Spell/Trap Card on the field, and destroy it. ● DARK: Select 1 face-up LIGHT monster on the field, destroy it and draw 1 card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên