FANDOM


Genex Ally Triforce
A・ジェネクス・トライフォース
GenexAllyTriforce
Nhóm liên quan GenexGenex Ally
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Synchro/Effect
ATK/DEF 2500/2100
Mã số 52709508
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
1 "Genex" Tuner + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner

Hiệu ứng của lá bài này phụ thuộc vào các Thuộc tính của quái thú không phải Tuner được làm Quái thú Nguyên liệu Đồng bộ. ● THỔ: Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ bài Phép/bài Bẫy cho đến khi kết thúc Bước tính Thiệt hại. ● HỎA: Nếu lá bài này tiêu diệt quái thú thông qua chiến đấu, gây thiệt hại cho đối thủ của bạn bằng điểm Tấn công của quái thú bị phá hủy. ● QUANG: Một khi mỗi lượt, bạn có thể chọn 1 quái thú Thuộc tính QUANG dưới Mộ bài của bạn và Triệu hồi Đặc biệt nó trong thế Phòng thủ úp-mặt.

English Description
1 "Genex" Tuner + 1 or more non-Tuner monsters

This card's effect depends on the Attribute(s) of its non-Tuner Synchro Material Monsters. ● EARTH: If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. ● FIRE: If this card destroys a monster by battle, inflict damage to your opponent equal to the ATK of the destroyed monster. ● LIGHT: Once per turn, you can select 1 LIGHT monster in your Graveyard and Special Summon it in face-down Defense Position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.