FANDOM


Genex Blastfan
ジェネクス・ブラスト
GenexBlastfan
Nhóm liên quan Genex
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 1600/1300
Mã số 24432029
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, bạn có thể lấy lên tay 1 quái thú "Genex" Thuộc tính ÁM từ Bộ bài của bạn.
English Description
When this card is Special Summoned, you can add 1 DARK "Genex" monster from your Deck to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên