FANDOM


Genex Undine
ジェネクス・ウンディーネ
GenexUndine
Nhóm liên quan Genex
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Aqua/Effect
ATK/DEF 1200/600
Mã số 04904812
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này là được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Thuộc tính THỦY từ Bộ bài vào Mộ bài; lấy lên tay 1 "Genex Controller" từ Bộ bài của bạn.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can send 1 WATER monster from your Deck to the Graveyard; add 1 "Genex Controller" from your Deck to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.