FANDOM


Gergonne's End
 • Nhật: ジェルゴンヌの終
  しゅう
  えん
 • Kana: ジェルゴンヌの
  しゅう
  えん
 • Romaji: Jerugonnu no Shūen
 • Việt: Kết Thúc của Điểm Đối Trung
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Chọn mục tiêu 1 Quái thú Liên kết "Tindangle" bạn điều khiển; trang bị lá này cho nó. Nó không bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, đối thủ cũng không thể chọn mục tiêu nó với hiệu ứng bài. Nếu trong mỗi vùngquái thú được trang bị với lá này bởi hiệu ứng này chỉ điểm, có một quái thú: Bạn có thể hủy lá này và nhiều nhất có thể các quái thú mà quái thú được trang bị chỉ điểm, và nếu bạn làm thế, gây thiệt hại cho đối thủ bằng với CÔNG của quái thú được trang bị.[Ghi chú 1]
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Gergonne's End Target 1 "Tindangle" Link Monster you control; equip this card to it. It cannot be destroyed by battle or card effects, also your opponent cannot target it with card effects. If in every zone the monster equipped with this card by this effect points to, there is a monster: You can destroy this card and as many monsters the equipped monster points to as possible, and if you do, inflict damage to your opponent equal to the equipped monster's ATK.[Ghi chú 1]
Nhật ①:自分フィールドの「ティンダングル」リンクモンスター1体を対象としてこのカードを発動できる。このカードを装備カード扱いとしてそのモンスターに装備する。装備モンスターは戦闘・効果では破壊されず、相手の効果の対象にならない。②:このカードの効果でこのカードを装備した対象のリンクモンスターのリンク先全てにモンスターが存在する場合に発動できる。装備モンスターのリンク先のモンスターとこのカードを全て破壊し、相手に装備モンスターの攻撃力分のダメージを与える。


Ghi chú

 1. Trong Tập 19 của anime, nó được giải thích rằng lá này gửi chính nó và các quái thú khác vào Mộ bởi hiệu ứng thứ hai của nó thay vì tiêu diệt chúng; tuy nhiên, hiệu ứng này chưa bao giờ được hiển thị để xác nhận. Vì thế, nó có thể là lỗi đối thoại.