FANDOM


Gestalt Trap
  • Nhật: ゲシュタルト・トラップ
  • Romaji: Geshutaruto Torappu
  • Việt: Bẫy Gestalt
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Trang bị lá này cho một quái thú đối thủ điều khiển. CÔNGTHỦ của quái thú được trang bị trở thành 0, và (các) hiệu ứng của nó bị phủ nhận.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Gestalt Trap Equip this card to a monster your opponent controls. The equipped monster's ATK and DEF become 0, and its effect(s) is negated.
Nhật 発動後、このカードは相手モンスター1体の装備カードとなる。相手モンスター1体のモンスター効果無効にし、攻撃力守備力を0にする。

Hình ảnh khác