FANDOM


Ghostrick Dullahan
ゴーストリック・デュラハン
GhostrickDullahan
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK
HẠNG SAO 1 Rank Star
Chủng Fiend/Xyz/Effect
ATK/DEF 1000/0
Mã số 46895036
Loại Hiệu ứng Continuous, Quick, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 1 sao
Lá này tăng thêm 200 ATK ứng với mỗi lá bài "Ghostrick" bạn điều khiển. Một lần trong lượt, vào lượt của đôi bên: Bạn có thể tách 1 Nguyên liêu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa trên sân; giảm một nửa ATK của quái thú đó đến hết Lượt Kết thúc. Nếu lá này được đưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Ghostrick" trong Mộ bài của bạn, trừ lá này; lấy mục tiêu đó lên tay bạn.
English Description
2 Level 1 monsters
This card gains 200 ATK for each "Ghostrick" card you control. Once per turn, during either player’s turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster on the field; halve its ATK, until the End Phase. If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 other "Ghostrick" card in your Graveyard; add that target to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên