FANDOM


Ghostrick Lantern
ゴーストリック・ランタン
GhostrickLantern
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 800/0
Mã số 54512827
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Không thể Triệu hồi Thường, trừ khi bạn có điều khiển quái thú "Ghostrick". Một lần trong lượt: Bạn có thể chuyển lá này sang Thế Thủ mặt-úp. Khi đối phương tuyên bố tấn công trực tiếp, hoặc khi quái thú "Ghostrick" bạn điều khiển bị chọn mục tiêu để tấn công: Bạn có thể vô hiệu cuộc tấn công, và nếu làm vậy, Triệu hồi Đặc biệt lá này từ trên tay bạn trong Thế Thủ mặt-úp.
English Description
Cannot be Normal Summoned, unless you control a "Ghostrick" monster. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position. When an opponent's monster declares a direct attack, or when a "Ghostrick" monster you control is targeted for an attack: You can negate the attack, and if you do, Special Summon this card from your hand in face-down Defense Position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên