FANDOM


Ghostrick Night
ゴーストリック・ナイト
GhostrickNight
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 85827713
Mô tả Hiệu ứng
Khi nào bạn có điều khiển quái thú "Ghostrick" mặt-ngửa trên sân, đối phương không thể Triệu hồi Lật mặt quái thú. Khi lá này thuộc sở hữu của bạn bị hủy bởi bài của đối phương và đưa vào Mộ bài: Đối phương không thể tuyên bố tấn công trong lượt này.
English Description
While a "Ghostrick" monster is face-up on the field, your opponent cannot Flip Summon monsters. When this card in your possession is destroyed by your opponent's card and sent to the Graveyard: Your opponent cannot declare an attack this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên