FANDOM


Ghostrick Parade
ゴーストリック・パレード
GhostrickParade-PRIO-EN-C-1E
 Tên Nhật ゴーストリック・パレード
 Tên Hàn 고스트릭 퍼레이드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 29400787
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]