FANDOM


Ghostrick Scare
ゴーストリック・パニック
GhostrickScare.png
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 86516889
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu một số lượng quái thú Thế Thủ mặt-úp bạn điều khiển; chuyển chúng sang Thế Thủ mặt-ngửa, đếm số quái thú "Ghostrick" trong số chúng, và nếu làm vậy, chuyển lên đến cùng số quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển sang Thế Thủ mặt-úp (tối thiểu. 1).
English Description
Target any number of face-down Defense Position monsters you control; change them to face-up Defense Position, count the number of "Ghostrick" monsters among them, and if you do, change up to that many face-up monsters your opponent controls to face-down Defense Position (min. 1).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên