FANDOM


Ghostrick Scare
ゴーストリック・パニック
GhostrickScare-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật ゴーストリック・パニック
 Tên Nhật (rōmaji) Gōsutorikku Panikku
 Tên Nhật (Dịch) Ghostrick Panic
 Tên Hàn 고스트릭 패닉
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 86516889
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên