FANDOM


Ghostrick Vanish
ゴーストリック・アウト
GhostrickVanish
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 50527144
Mô tả Hiệu ứng
Tiết lộ 1 quái thú "Ghostrick" trên tay bạn; lượt này, bài "Ghostrick" bạn điều khiển, và quái thù Thế Thủ mặt-úp bạn điều khiển, không thể bị chọn mục tiêu bởi, hoặc bị hủy bởi, hiệu ứng bài.
English Description
Reveal 1 "Ghostrick" monster in your hand; this turn, "Ghostrick" cards you control, and face-down Defense Position monsters you control, cannot be targeted by, or be destroyed by, card effects.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên