FANDOM


Gift Card
ギフトカード
 Tên Nhật ギフトカード
 Tên Hàn 기프트카드
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 39526584
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]