FANDOM


Gilasaurus
(しゅん)(そく)のギラザウルス
Gilasaurus-SR04-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しゅん
そくのギラザウルス
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅん
そく
のギラザウルス
 Tên Nhật (rōmaji) Shunsoku no Girazaurusu
 Tên Nhật (Dịch) Swift Gilasaurus
 Tên Hàn 길라사우루스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 400
 Mã số 45894482
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác