FANDOM


Gishki Psychelone
イビリチュア・プシュケローネ
GishkiPsychelone-HA07-EN-SR-1E
 Tên Nhật イビリチュア・プシュケローネ
 Tên Nhật (rōmaji) Ibirichua Pushukerōne
 Tên Nhật (Dịch) Eviritua Psychelone
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2150 / 1650
 Mã số 30334522
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác