FANDOM


Gishki Psychelone
イビリチュア・プシュケローネ
GishkiPsychelone-HA07-EN-SR-1E
 Tên Nhật イビリチュア・プシュケローネ
 Tên Nhật (rōmaji) Ibirichua Pushukerōne
 Tên Nhật (Dịch) Eviritua Psychelone
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2150 / 1650
 Mã số 30334522
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.