FANDOM


Gishki Zielgigas
イビリチュア・ジールギガス
GishkiZielgigas-HA07-EN-ScR-1E
 Tên Nhật イビリチュア・ジールギガス
 Tên Nhật (rōmaji) Ibirichua Jīrugigasu
 Tên Nhật (Dịch) Eviritua Zielgigas
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 0
 Mã số 66729231
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.