FANDOM


Goblin Calligrapher
スカゴブリン
 Tên Nhật スカゴブリン
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 400 / 400
 Mã số 12057781
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác