FANDOM


Gogogo Talisman
ゴゴゴ()()
GogogoTalisman-SECE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) ゴゴゴ
 Tên Nhật (Chuẩn) ゴゴゴ護
 Tên Hàn 고고고 호부
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 63583431
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]