FANDOM


Golden Gearbox
おうごんのはぐるまそうちばこ
GoldenGearboxSTBL-EN-C-1E.jpg
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play.svg
Mã số 59156966
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái thú "Karakuri" mặt-ngửa trên sân. Nó tăng thêm 500 ATK và 1500 DEF cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
Select 1 face-up "Karakuri" monster on the field. It gains 500 ATK and 1500 DEF, until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên