FANDOM


Gorgonic Cerberus
ゴルゴニック・ケルベロス
GorgonicCerberus
Nhóm liên quan Gorgonic
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1300/300
Mã số 37168514
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể làm tất cả quái thú Loại-Rock bạn điều khiển trở thành Cấp 3 sao.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can make all Rock-Type monsters you control become Level 3.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.