FANDOM


Gouki Poison Mist
 • Nhật:
  ごう
  ポイズンミスト
 • Kana:
  ごう
  きポイズンミスト
 • Romaji: Gōki Poizun Misuto
 • Việt: Cường Quỷ - Sương Độc
Khác:
Strong Oni - Poison Mist
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Nếu bạn điều khiển quái thú "Gouki": Gây 700 thiệt hại cho đối thủ, các Bài PhépBẫy Úp đối thủ hiện điều khiển cũng không thể được kích hoạtlượt này.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Gouki Poison Mist If you control a "Gouki" monster: Inflict 700 damage to your opponent, also Set Spells and Traps your opponent currently controls cannot be activated this turn.
Nhật ①:自分フィールドに「剛鬼」モンスターが存在する場合に発動できる。相手に700ダメージを与える。このターン、相手フィールドにセットされた魔法・罠カードは発動できない。