FANDOM


Graceful Dice
(てん)使()のサイコロ
GracefulDice-LCJW-EN-C-1E
 Tên Việt Xúc Xắc Thiên Sứ
 Tên Nhật (Kana)
てん
使
しのサイコロ
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
使
のサイコロ
 Tên Nhật (rōmaji) Tenshi no Saikoro
 Tên Nhật (Dịch) Angel's Dice
 Tên Hàn 천사의 주사위
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 74137509
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.