FANDOM


Grand Tiki Elder
()(めん)(じゅ)(じゅつ)()カースド ・ ギュラ
GrandTikiElder-CP04-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
めん
じゅ
じゅつ
しカースド ・ ギュラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
めん
じゅ
じゅつ
カースド ・ ギュラ
 Tên Nhật (rōmaji) Kamen Jujutsushi Kāsudo Gyura
 Tên Nhật (Dịch) Masked Witch Doctor, Cursed Gyura
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 1500 / 800
 Mã số 13676474
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác