FANDOM


Great Sorcerer of the Nekroz
影霊衣(ネクロス)(だい)()(どう)()
GreatSorcereroftheNekroz-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
影霊衣
ネクロスの
だい
どう
 Tên Nhật (Chuẩn) 影霊衣
ネクロス
の大
だい
どう
 Tên Hàn 네크로즈의 대마도사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 800
 Mã số 27796375
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.