FANDOM


Green Phantom King
(りょく)(じゅ)(れい)(おう)
 Tên Nhật (Kana)
りょく
じゅの
れい
おう
 Tên Nhật (Chuẩn)
りょく
じゅ
の霊
れい
おう
 Tên Hàn 숲의영혼왕
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Plant
 CÔNG / THỦ 500 / 1600
 Mã số 22910685
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.