FANDOM


Guarded Treasure
(しゅ)()(しん)(ほう)(さつ)
GuardedTreasure
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 17052477
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt lá này bằng cách vứt bỏ 5 lá bài; rút 2 lá bài. Khi nào lá này còn trên sân, rút 2 lá bài thay vì 1 ở lần rút bài thông thường vào Lượt Rút bài của bạn.
English Description
Activate this card by discarding 5 cards; draw 2 cards. While this card is on the field, draw 2 cards instead of 1 for your normal draw during your Draw Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên