FANDOM


Guardian Sphinx
守護者スフィンクス
GuardianSphinx
Nhóm liên quan Sphinx
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1700/2400
Mã số 40659562
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể đổi lá bài này về Thế Thủ mặt-úp. Khi thẻ này được Triệu hồi Lật mặt: Trả lại tất cả quái thú đối thủ của bạn điều khiển về tay.
English Description
Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position. When this card is Flip Summoned: Return all monsters your opponent controls to the hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên