FANDOM


Gusto Squirro
ガスタ・スクイレル
Gusto squirro
Nhóm liên quan Gusto
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Thunder/Tuner
ATK/DEF 0/1800
Mã số 00336369
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này bị tiêu diệt bởi một hiệu ứng bài và được gửi xuống mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gusto" cấp độ 5 hoặc cao hơn từ bộ bài của bạn.
English Description
When this card is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 Level 5 or higher "Gusto" monster from your Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên