FANDOM


H - Heated Heart
(エイチ)-ヒートハート
HHeatedHeart-SDHS-EN-C-1E
 Tên Việt H - Tâm Hoả
 Tên Nhật (Kana)
エイチ-ヒートハート
 Tên Nhật (Chuẩn)
エイチ
-ヒートハート
 Tên Nhật (rōmaji) Eichi - Hīto Hāto
 Tên Nhật (Dịch) H - Heat Heart
 Tên Hàn H - 히트 하트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 74825788
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác