FANDOM


H - Heated Heart
H-ヒートハート
HHeatedHeart
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 74825788
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ định 1 quái thú ngửa-mặt bạn điều khiển làm mục tiêu; cho đến Lượt Kết thúc, mục tiêu đó nhận thêm 500 điểm Tấn công và nếu lá bài này tấn công quái thú ở thế Phòng thủ, gây ra điểm Thiệt hại Chiến đấu cho đối phương bằng số điểm chênh lệch giữa chúng.
English Description
Target 1 face-up monster you control; until the End Phase, it gains 500 ATK, and if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing Battle Damage to your opponent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.