FANDOM


Half Counter
ハーフ・カウンター
HalfCounter-BP02-EN-C-UE
 Tên Việt Phản Công Một Nửa
 Tên Nhật ハーフ・カウンター
 Tên Nhật (rōmaji) Hāfu Kauntā
 Tên Hàn 하프 카운터
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 06799227
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác