FANDOM


Half Unbreak
ハーフ・アンブレイク
HalfUnbreak-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Bán Phần Bất Hoại
 Tên Nhật ハーフ・アンブレイク
 Tên Nhật (rōmaji) Hāfu Anbureiku
 Tên Hàn 하프 언브레이크
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 00981540
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.