FANDOM


Hamon, Lord of Striking Thunder
(こう)(らい)(おう)ハモン
HamonLordofStrikingThunder-LC02-EN-UR-LE
 Tên Việt Hamon, Chúa Tể Sấm Sét
 Tên Nhật (Kana)
こう
らい
おうハモン
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
らい
おう
ハモン
 Tên Nhật (rōmaji) Kōraiō Hamon
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Mã số 32491822
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.