FANDOM


Hand Destruction
()(ふだ)(だん)(さつ)
HandDestruction-SR02-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ふだ
だん
さつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふだ
だん
さつ
 Tên Nhật (rōmaji) Tefuda Dansatsu
 Tên Nhật (Dịch) Hand Severing
 Tên Hàn 패 좌절
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 74519184
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.